ข่าวสารกิจกรรมศูนย์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรม”การจัดระบบบริการ และกระบวนการเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาและฟื้นฟูฯเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ/เด็กพิเศษ”
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดทำ MOU ปี พ.ศ.2565 ร่วมกับ 12 อบต. 2 เทศบาลตำบล ในเขตพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และการสอนภาษาไทย
สร้างงาน สร้างอาชีพสำหรับเด็กนักเรียนพิเศษ ผู้ปกครองละครอบครัว ภายใต้โครงก่าร ส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และชุมชน (หลักสูตร”การถัก ทอ สาน งานฝีมือ)
กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สำหรับนักเรียนเด็กพิเศษ ผู้ปกครองและครอบครัว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพการศึกษา (ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา และ Workshop จัดทำ SAR ของศูนย์การศึกษาพิเศษ) วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์
ณ บริเวณใต้ตึกอาคาร 15 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อบรมการกรอกเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ SIF Portal ของโครงการ:การจ้างงานนักศึกษาพิการ ตามมาตรา 3
อบรมการใช้บริการการสื่อสารผ่านศูนย์ TTRS ออนไลน์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นทั่วไปได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
ขอขอบพระคุณท่านที่เมตตาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ณ ห้องประชุมชุมชนเข้มแข็ง ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอขอบพระคุณมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย ญี่ปุ่น(WAFCAT) (ประเทศไทย) โดย ดร.สมพร หวานเสร็จ และคณะ
ช่วยอุดหนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ พรมเช็ดเท้า 20 บาท สั่งจองได้ที่ อาคาร 11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒ู๕๖๓ บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษาและบุลคลทั่วไปตอบแบบสอบถาม
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
กิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 3 มีนาคม 2563 วันนี้เด็กๆเรียนรู้กระบวนการเสริมสร้างทักษะการประกอบอาหารแบบง่ายๆ “ไก่ทอด 2020”
6 มีนาคม 2563 บุคคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม “ร่วมใจสุขภาวะปลอดภัยป้องกันภัยโควิด-19”
บรรยากาศมีทั้งสาระความรู้ ความสนุกสนาน และมิตรภาพที่ดีระหว่างคุณครู กับ เด็กๆ โดยมีพี่ๆนักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคม มาสังเกตุการสอน
ขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ผู้ช่วยศาตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี นำนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่1 เข้าร่วมสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน